Історія закладу

       
 В 2002 року у місті Дніпропетровську  на базі Українського Державного хіміко-технологічного університету було відкрито хіміко-екологічний ліцей. Головною метою ліцею стало виховання високоінтелектуальної, духовно багатої, творчо активної особистості, розвиток природничих нахилів, здібностей та обдарованості, творчого мислення, формування первинних навичок наукового дослідження на основі упровадження освітніх інноваційних технологій.Нові соціальні запити, зміни у сфері науки і виробництва вимагають від сучасної освіти пошуку нових шляхів і засобів, які допоможуть забезпечити повноцінний розвиток здібностей, потреб та інтересів учнів у всіх сферах їх діяльності. Питання розробки філософії та змісту освіти протягом останнього часу Гуманістичні цінності освіти зумовили зміну авторитарно – дисциплінарної моделі навчання на особистісно – орієнтовану. Пріоритетні напрямки освітньої діяльності Ліцею:
 •  створення морально-духовної атмосфери розвитку;
 •  забезпечення педагогічної підтримки дитини в прийнятті рішення, розв’язання її особистої проблеми;
 •  використання нетрадиційних форм, методів навчання і контролю знань учнів;
 •  забезпечення високої культури взаємовідносин у системі:
«Учитель – Ліцеїст»
«Учитель – Батьки»
«Ліцеїст  – Ліцеїст»
«Ліцеїст – Суспільство»
 •  формування уміння аналізувати життєдіяльність особистості за духовно-моральними критеріями;
 •  створення умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності;
 •  надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 •  забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової,   дослідно-експериментальної, раціоналізаторської діяльності певного рівня професійної підготовки;
 •  пошук і відбір для навчання творчо обдарованих, здібних, талановитих дітей;
 •  оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;    
Практика засвідчила, що спеціалізований хіміко-екологічний ліцей при УДХТУ є ефективною формою профільної диференціації навчання хімії у старшій школі, коли молода людина розпочинає серйозно замислюватись над вибором своєї майбутньої професії і коли її здібності та нахили до певного виду діяльності розпочинають чітко проявлятись, а мотиви у виборі цієї діяльності як професійної достатньо усвідомлюються . Це зумовлюється низкою причин: патронаж вузу над спеціалізованою школою забезпечує можливість залучення до викладацької та науково-методичної діяльності висококваліфікованих вузівських працівників;
 •  вирішується проблема професійної орієнтації;
 •  ефективно розв’язується проблема набору студентів до вузу;
 •  забезпечується можливість подальшої диференціації навчання шляхом приєднання до базової програми професійно зорієнтованих модулів (спецкурсів, факультативів, гуртових занять тощо).
Результати навчання в нашому ліцеї, значною мірою залежать від якісного, педагогічно обгрунтованого відбору майбутніх ліцеїстів. Вступ до Ліцею здійснюється на конкурсній основі. Основними критеріями відбору учнів можуть бути наявність і поєднання в них: стійкого інтересу до хімії,  та екології; пізнавальних  мотивів професійного вибору створення оптимальних умов для розкриття і розвитку хімічних здібностей учнів суттєво залежить від уміння вчителя цілеспрямовано керувати розумовою діяльністю учнів. Виділення і відкрите пред'явлення всім учасникам навчального процесу рівня обов'язкової підготовки є основою диференціації навчання.
 •  відкрите пред'явлення рівня обов'язкової підготовки повинно здійснюватися на всіх етапах навчання, учням повинні бути зрозумілі і відомі як поточні, повсякденні, так і підсумкові обов'язкові вимоги;
 •  рівень, на якому ведеться викладання, повинен бути вище обов'язкового рівня засвоєння матеріалу;
 •  всі учні повинні пройти через етап опорних знань, через етап роботи над обов’язковими результатами;
 •  послідовне просування за рівнями;
 •  облік індивідуального темпу досягнення обов'язкових результатів;
 •  відповідність змісту, контролю і оцінки прийнятому рівневому підходу;
 •  добровільний вибір засвоєння і звітності.
Досягнення рівня обов'язкової підготовки (базового рівня) є критерієм, підставою для організації диференційованої роботи у класі. Диференціація навчального процесу хімії реалізується через дозування навчального матеріалу для учнів із врахуванням їх загального розвитку, намаганням кожного школяра розвивати свої власні здібності на основі відповідних умов, які є в нашому Ліцеї. Допрофільна підготовка здійснюється в базовій школі у 8-9-х класах за рахунок введення додаткових годин з математики, фізики, інформатики,біології з варіативної частини навчального плану.  Швидкі зміни в інформаційній, соціальній, науковій сферах та інших складових мінливого життя суспільства потребують і змін у навчально-виховному процесі, оновленні його змісту, форм і методів навчання. Впровадження в діяльність інновацій змушують усіх учасників навчально-виховного процесу визначати й аналізувати рівень своїх знань, умінь, навичок, спрямовувати свою діяльність на шлях перспективних перетворень. Практика роботи закладу свідчить: якою б значною не була роль теоретичного і методичного забезпечення, матеріальної бази нововведень, особистість учителя є ключовою постаттю щодо впровадження інноваційного процесу.