2019-2020

Звіт директора КНЗ ХЕЛ ДМР Ситник Тетяни Володимирівни

за 2019-2020 н.р.

     Для оцінки діяльності ліцею в 2019-2020 навчальному році хочу вам запропону-вати аналіз результатів у цьому непростому періоді, що дасть змогу оцінити результати навчального року та окреслити  шляхи розвитку КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» ДМР в наступному 2020-2021  навчальному році.

 

     Мета звітування керівника:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління ліцеєм, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінською діяльності в ліцеї, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, а також ступінь виконання перспективного плану, який директор анонсувала при проходженні конкурсу.

 

      Як директор ліцею у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом Ліцею, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

 1. Загальна інформація про ліцей

 

КНЗ ХЕЛ – загальноосвітній заклад ІІ-ІІІ ступеня,  комунальна власність територіальної громади міста. Управління та фінансування ліцею здійснюється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради. Ліцей є юридичною особою, має  самостійний баланс, рахунок в Державному казначействі. Структура Ліцею складається з спеціалізованої школи ІІ ступеня (8,9 класи) з поглибленим вивченням окремих предметів (хімії, предметів природничо-математичного напряму) та власне ліцею. Наш Ліцей – навчальний заклад ІІІ ступеня (10-11 класи) з хіміко-екологічним профілем навчання.

        Площа Ліцею становить 1856 кв.м, Але, на жаль, не всі приміщення готові до експлуатації. Актова зала, сходи в прибудові та частина першого поверху прибудови потребують капітального ремонту.

      

        В 2019-2020 році в ліцеї в 6 класах навчалися 180 учні.

        В цьому, 2020-2021 році, в ліцеї буде навчатися 182 учні в 7 класах,  середня наповнюваність класів ліцею становитиме 26 учнів.

 

          Кого ж готує наш ліцей, що очікувати від навчання в ліцеї?

 

  Місія нашого ліцею полягає в підготовці майбутньої технічної еліти України. Це відбувається  через створення позитивного іміджу закладу, який базується на організації сучасного освітнього процесу, забезпеченні якісного засвоєння учнями знань природничо-математичного напрямку, всебічному розвитку, вихованні і соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

          Виховати таку особистість може тільки творчій учитель, а створити зручні і безпечні умови наші технічні співробітники.

Кадрове забезпечення та управлінська діяльність

 

 1. Кадрове забезпечення

 

     У 2019-2020 н.р. в ліцеї працювали 20 викладачів: 17 основних учителів, 3 сумісника та 10 техпрацівників. Плинності кадрів практично не відбувається.

 

Таблиця 1

Віковий склад педагогічного колективу

Вік

Кількість педагогів

Кількість у відсотках

До 30 років

2

10%

Від 30 до 50 років

7

35%

Від 50 до 60 років

6

30%

Пенсіонери

5

25%

 

 

 

Таблиця 2

Розподіл педагогічного колективу за кваліфікаційними категоріями

Категорія

Кількість педагогів

Кількість у відсотках

Вища/методист

16/11

80% /55%

І категорія

0

0%

ІІ категорія

2

10%

Спеціаліст

2

10%

 

 

        Педагогічними  працівниками  ліцей забезпечений повністю. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти  педпрацівників. При підборі нових кадрів (у тому числі обслугову­ючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

        Наразі  в Ліцеї, на мій погляд, сформувався оптимальний  якісний склад педколективу. З 20 педпрацівників, кваліфікаційну категорію спеціаліста мають 2 учителя, також 2 учителя  мають  ІІ кваліфікаційну категорію, 16 вчителів мають вищу категорію.  Педагогічне звання «вчитель-методист» мають 11 учителів, наукові ступені   кандидат наук мають 2 викладача і доктор наук 1. Наукові звання доцент має 1 викладач Гармаш С.М. та наукове звання професор має викладач фізики Нестеренко Олександр Іванович. Відбувається поєднання  значного досвіду роботи з енергією та новаторством молоді.

 

2.2. Завантаженість і мотивація вчителів

 

       Педагогічне навантаження практично всіх вчителів Ліцею становить  не менше 18 год. на тиждень, тільки один вчитель за згодою  працював з неповним навантаженням Котляров І.Ю, вчитель біології.  

      Крім своєї основної діяльності наші вчителі  ще ведуть науково-дослідницьку роботу з ліцеїстами, готують їх до міських, обласних олімпіад, до конкурсу-захисту  та написання контрольних робіт в МАН, до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах. Для стимулювання цієї додаткової роботи за підтримки Батьківського комітету такі вчителі, як і їхні учні, одержали  премії з розрахунку 20 гривень за керівництво 1-єю учнівської НДР, підготовка переможця  міської олімпіади – 30, 50 або 70 грн. відповідно за ІІІ, ІІ і І місце,  підготовка переможця  обласного рівня – 40, 60 і 80 грн..

       Також всі співробітники ліцею  одержували на протязі 9 місяців навчального року матеріальну допомогу з Благодійного фонду «Майбутнє освіти», який формується з перерахованих на розрахунковий рахунок спонсорських коштів. Сталість кадрового складу, я пояснюю не тільки  матеріальним стимулюванням працівників, а тим, що в ліцеї вдалося зібрати колектив однодумців, які люблять дітей і можуть їх навчити,  створити необхідні умови для самореалізації.   

    

 1. Управління

    

       Управління ліцеєм здійснювалося згідно до річного плану роботи, плану внутрішньо ліцейського контр­олю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування відпрацьована  й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та вза­ємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток Ліцею.

        В Ліцеї  в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загально­освітнього навчального закладу, є можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки Укра­їни, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими докумен­тами та їх проектами.

        Враховуючи сучасні реалії, стиль керівництва ліцеєм є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється та­кий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор  в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, ви­робляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подаль­шому реалізується.

        Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У ліцеї ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього  колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливі­ші питання ліцею, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невико­ристані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

       Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників,  поведінки тощо. Аналіз ре­зультатів внутрішньо ліцейського контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація  приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

            Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; пере­важають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогли­вість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор  бачить насамперед  особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

 

 1. Організаційно-методична робота

 

          В ліцеї діє система методичної роботи, її сітка створена на діагностичній основі. У 2019-2020 н.р. педколектив буде працювати над проблемою «Соціалізація особистості в громадянському суспільстві шляхом впровадження креативної освіти». Саме виходячи з цієї проблеми визначено тематику педрад, нарад, семінарів, засідань.

          З метою підвищення науково-теоретичного, практичного і загальнокультурного рівнів, психолого-педагогічної підготовки вчителів-предметників протягом 2019-2020 н.р. працювали методичні об’єднання:

- вчителів природничо-математичного (керівник Т.З. Токар),

- вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (керівник О.М. Яковлєва),

- вчителів спортивно-оздоровчого циклу (керівник  С.О.Голоцван),

- класних керівників (керівник О.А.Гуменюк),

- школи молодого вчителя (керівник О.І.Метла),

          Під час засідань методоб’єднань та семінарів розглядалися проблеми навчально-виховного процесу, результати контролю рівня навчальних досягнень учнів, було намічено шляхи вирішення проблем та заходи по ліквідації недоліків.  Робота всіх методичних об'єднань і груп була результативною . Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділилися досвідом роботи, зріс рівень їхньої педагогічної майстерності. Як результат — рі­вень навчальних досягнень учнів ліцею  оцінюється високими показниками.

          Основним органом діяльності педагогічного колективу залишилася педагогічна рада. За звітний період  проведено 7 її засідань: 3-и з яких тематичні, а решта організаційні, щомісяця проводилися   наради при директору.

        Широко впроваджуються в практику роботи вчи­телів інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто вчиться. З кожним роком нові технології на уроках застосовує все більше й більше педагогів ліцею. У навчально-виховному процесі використовуються проектно- рефлексивні, модульні, технології продук­тивного навчання.

        Особливо це відчулося в цей непростий навчальний рік, коли з 12 березня був запроваджений карантин і ліцеїсти закінчували навчальний рік дистанційно. До речі, наше місто першим в Україні запровадило на Дніпр ТВ видеоуроки з основних

 

предметів ще в березні місяці, і тільки з 6 квітня цю ініціативу підхопили державні телеканали. Видеоуроки з хімії вели вчителі нашого ліцею: Ситник Т.В., Вечерова В.В. і Кобзар О.І. Уроки були проведені на високому рівні попри того, що це був прямий ефір і ми не мали права на помилку.

        Учителі ліцею зробили чималий внесок в методичну скарбничку навчального закладу. Розроблено методичні рекомендації з групових форм роботи, як засобу розвитку здібностей учнів на уроках; постійно оновлюються бази олімпіадних завдань, здійснюються розробки сучасних інтерактивних уроків, позакласних заходів; розробки тестового матеріалу в електронному вигляді тощо.

        Одним з основних засобів стимулювання професійної майстерності вчителів і вихователів є атестація педагогічних кадрів. Результати атестації свідчать про стимулюючу функцію методичної роботи. В 2019-2020 н.р. атестацію пройшли 4 вчителі: Вечерова Валентина Володимирівна, учитель хімії, підтвердила свою вищу категорію та відповідність методичному званню «учитель-методист»; Підгорна Людмила Віталіївна, учитель інформатики, підтвердила свою вищу категорію та їй було присвоєне методичне звання «учитель-методист»; Княгницькій Вікторії Павлівні, учителю української мови та літератури,  та Орловій Ганні Геннадіївні, соціальному педагогу ліцею, була присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії».

Протягом 2019-2020 навчального року пройшли курси підвищення фахової кваліфікації: Ситник Т.В. (при Національній Академії Наук України в Києві), Герасимова К.М., Білан І.О., Вечерова В.В., Токар Т.З., Підгорна Л.В; курси з Охорони праці Герасимова К.М.Ж курси з Цивільного захисту: Ситник Т.В., Білан І.О., Коротаєв В.В.; курси з Пожежної безпеки Ситник Т.В., Коротаєв В.В.

Крім того, всі вчителі дистанційно пройшли та отримали не менше трьох Сертифікатів на людину різні курси, як зі  своїх предметів, так і з різних аспектів дистанційного навчання.  

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педаго­гічних працівників ліцею дозволяють зробити висно­вок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

      

 1. Освітній процес

 

            Наш ліцей має природничо-математичний напрям, хіміко-екологічний профіль навчання. 10-ті та 11-ті класи  вивчають  ці предмети на профільному рівні, а 8, 9-ті класи  в режимі допрофільної підготовки, коли  ці предмети вивчаються поглиблено або на них  виділяються додаткові години – за рахунок перерозподілу годин,   курсів за вибором та факультативних занять.

Попри карантин, в основному викладачі вичитали кількість годин, передбачених календарними планами на 2019-2020 н.р.: розбіжність між запланованими годинами і фактично вичитаними не перевищує у середньому 4 години. Контрольні, практичні та лабораторні роботи виконані не в повному обсязі від запланованого, оскільки під час дистанційного навчання не у всіх викладачів була змога проводити ці види робіт онлайн. Програмний матеріал вичитано за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, проведення консультацій та дистанційного навчання.

 

Таблиця 3

 

Результати успішності по ліцею у 2019-2020 навчальному році наступні:

 

Клас

Кількість учнів

Досягнення учнів

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

Якість

навченості

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

7-12

%

8-А

32

0

0

13

40

16

50

3

9

19

59

9-А

24

0

0

4

17

17

71

3

13

19

83

9-Б

25

0

0

8

32

13

52

4

16

17

68

8-9

81

0

0

25

31 %

46

57 %

10

12 %

56

69 %

10-А

27

0

0

11

40

15

56

1

4

16

60

10-Б

25

0

0

9

36

16

64

0

0

16

64

11-А

32

0

0

4

13

25

78

3

9

28

87

10-11

84

0

0

24

28 %

56

67 %

4

5 %

60

72 %

8-11

165

0

0

49

30 %

102

62 %

14

8 %

116

70 %

 

Початковий рівень досягнень за рік не показав жоден учень. Високий рівень якості засвоєння навчального матеріалу показали учні 11-А класу – 87 % та учні 9-А класу – 83 %. Найнижчий рівень мають учні 8-А класу - 59% . В учнів 9-Б, 10-А та 10-Б класів якість засвоєння матеріалу становить 60-68%. Загалом якість навчання по ліцею - 70%,  що на 12%  вище, ніж у минулому навчальному році. Це свідчить про достатньо високий рівень якості навченості учнів, проте завжди є можливість удосконалити свої досягнення, а тим більше, коли серед ліцеїстів є такі, котрі мають оцінку «6 балів» з одного або декількох предметів. Це наш реальний потенціал для покращення якості навченості ліцеїстів.

Високий рівень мають лише 14 учнів – 8 %, що на 2% нижче,  ніж у минулому навчальному році.

З похвальними листами 2019–2020 навчальний рік закінчили 5 учнів: 8-А клас – 3 учениці, 10-А клас – 1 учениця, 11-А клас – 1 учень..

Крім того були нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» дві учениці 11-А класу: Бугайчук Ірина та Русакевич Софія.

Отримали свідоцтво з відзнакою про здобуття базової освіти 7 учнів 9-х класів: 9-А клас - Коваленко Єгор, Павлова Владислава, Тубольцев Володимир; 9-Б клас - Бологов Володимир, Віктосенко Юлія, Приходько Давид, Шулик Марія.

У наступному 2020-2021 н.р. необхідно спрямувати роботу таким чином, щоб збільшити кількість учнів з високим рівнем досягнень, а тим більше, коли серед ліцеїстів є такі, котрі мають оцінку «9 балів» з одного або декількох предметів.

Таблиця 4

Порівняльний аналіз успішності та якості навчання за 6 років:

 

Рік

Кількість

учнів

%

успішності

%

якості

Свідоцтво особливого зразка

Золота медаль

Срібна медаль

Похвальний

лист

1

2014-2015

158

99

53

4

1

2

9

2

2015-2016

143

100

45

3

-

-

6

3

2016-2017

168

100

50

3

-

1

5

4

2017-2018

165

99

56

2

-

2

7

5

2018-2019

182

99

58

2

2

-

7

6

2019-2020

165

99

70

7

2

-

5

 

     Такі результати починаються з активності ліцеїстів у різних конкурсах.

     Наші учні дуже активні й охоче беруть участь у різних предметних конкурсах і олімпіадах, які відбуваються в ліцеї. Практично кожен ліцеїст 1-2 рази приймав участь і був переможцем конкурсів «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Пазл», «Лелека» та інших. І це тільки конкурси,  які відбулися в стінах ліцею. На лінійках ми за сприянням Батьківської ради обов’язково нагороджуємо дітей.

       Практично всі ліцеїсти, відповідно до їх природних здібностей, сфери інтересів та захоплень залученні до навчання у позашкільних закладах: Обласна Природнича школа при Дніпровському еколого-натуралістичному центрі дітей та учнівської молоді, Аерокосмічна школа при Національному центрі аерокосмічної освіти молоді ім. Макарова, Дніпропетровське відділення Малої академії наук України, різних заходах  при ДВНЗ УДХТУ.

З метою поглиблення знань з предметних дисциплін, організації науково-дослідницької роботи учнів в ліцеї працює наукове учнівське товариство «Ерудит», що допомагає виявленню та підтримці обдарованих дітей, залученню інтелектуальної та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

Результати захисту наукових робіт ліцеїстів такі:

Обласний рівень. Конкурси-захисти МАН і «На крилах єдності» - 11 переможців: Тубольцев В. з 9-А класу, Бондзюк Д. з 9-Б; Біленький Е., Гудошник О., Машарова Д. з 10-А класу; Черепков О., Струс М. з 10-Б, Драгунов А., Зимовець Є., Сімонова С. з 11-А кл.

Всеукраїнський рівень. Конкурси «Дотик природи», «Еко-Україна” та інші – 13 переможцівБ як і в минулому році: Віктосенко Ю., Біленко Р. з 9-Б класу; Біленький Е., Тарапацька Г., Лавриненко С. з 10-А; Шаповал І. з 10-Б;  Бугайчук І., Дворянкіна С., Зимовець Є., Сімонова С. з 11-А класу.

Міжнародний рівень в цьому році через пандемію, на жаль, не відбувся, хоча 4 наших ліцеїстів-дев’ятикласників  вибороли право представляти Україну на цьому рівні в США – Віктосенко Юлія  на конкурсі INTEL ISEF, Шаповал Ігор, Тарапацька Анна та Лавриненко Софія на конкурсі Genius Olympiad. Науковий керівник цих робіт к.т.н., доцБілан М.В.ент УДХТУ Коваленко Вадим Леонідович. Рівень наукових робіт ліцеїстів традиційно високий тому, що до цієї роботи долучаються науковці вишів. З УДХТУ це - Гармаш С.М., Коток В.А., Сігунов О.О., Хоменко О.С., Кузнецова О.В., Задорожній П.В., Груздєва О.В., Зайчук О.В.; з Дніпровської Політехніки – це Павліченко А.В..,  Бучавий Ю.В.; з ДНУ – це Хоменко О.М., з Агроуніверситету - Білан М.В. Більш докладно з науковими досягненнями учнів можна  ознайомитися в ДОДАТКУ 1.

 

          Для виконання науково-дослідних робіт ліцеїсти повинні мати гарні знання з базових дисциплін, які вони отримують в ліцеї та підтверджують на олімпіадах різного рівня. У звітному навчальному році 15% ліцеїстів стали переможцями районних олімпіад, майже 10% - переможцями міських олімпіад, а 5% - обласних олімпіад. Результати корелюються з минулим роком. Імена учнів-переможців і їхніх учителів можна побачити в таблицях 5-6: РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІАД – 2020

 

 

Таблиця 5

Обласні   олімпіади

 

П.І.Б. учня

(учениці)

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1

Машарова Дар'я Юріївна

10-А

Українська мова та література

ІІ

Княгницька В.П.

2

Черняк Аліса

10-Б

Хімія

І

Вечерова В.В.

3

Коваленко Єгор

9-А

Хімія

ІІ

Вечерова В.В.

4

Машарова Дар'я

10-А

Хімія

ІІ

Вечерова В.В.

5

Бугайчук Ірина

11-А

Хімія

ІІІ

Ситник Т.В.

6

Русакевич Софія

11-А

Хімія

ІІІ

Ситник Т.В.

7

Драгунов Андрій 

11-А

Хімія

ІІІ

Ситник Т.В.

8

Горбонос  Андрій

11-А

Історія

ІІІ

Яворська О.В.

9

Струс Мирослава

10-Б

Екологія

ІІ

Гармаш С.М.

 

Таблиця 6

Міські олімпіади

П.І.Б. учня (учениці)

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1

Кусакін Станіслав Сергійович

10-Б

Географія

ІІІ

Білан І.О.

2

Бологов Володимир Сергійович

9-Б

Географія

ІІІ

Білан І.О.

3

Машарова Дар'я Юріївна

10-А

Укр.мова та літ.

ІІ(обл)

Княгницька В.П.

4

Черняк Аліса Олегівна

10-Б

Хімія

ІІ(обл)

Вечерова В.В.

5

Коваленко Єгор Ігорович

9-А

Хімія

ІІІ(обл)

Вечерова В.В.

6

Бічай Артем Ігорович

10-А

Хімія

ІІІ(обл)

Вечерова В.В.

7

Машарова Дар'я Юріївна

10-А

Хімія

ІІІ(обл)

Вечерова В.В.

8

Бугайчук Ірина Сергіївна

11-А

Хімія

ІІІ(обл)

Ситник Т.В.

9

Русакевич Софія Руславнівна

11-А

Хімія

ІІІ(обл)

Ситник Т.В.

10

Драгунов Андрій  Вікторович

11-А

Хімія

ІІІ(обл)

Ситник Т.В.

11

Горбонос  Андрій Андрійович

11-А

Історія

І (обл)

Яворська О.В.

12

Коваленко Єгор Ігорович

9-А

Фізика

ІІІ

Чернай Л.І.

13

Струс Мирослава Володимирівна

10-Б

Екологія

ІІ(обл)

Гармаш С.М.

14

Мулін Владислав Сергійович

11-А

Екологія

ІІ(обл)

Гармаш С.М.

15

Черепков Олександр Валерійович

10-Б

Екологія

ІІІ

Гармаш С.М.

16

Федько Микола Миколайович

11-А

Екологія

ІІІ

Гармаш С.М.

17

Машарова Дар'я Юріївна

10-А

Конкурс ім. П. Яцика

ІІІ

Княгницька В.П.

 

 

Таблиця 7

Районні олімпіади

 

            №

П.І.Б. учня (учениці)

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1

Драгунов Андрій

Вікторович

11-А

Інформатика (програмування)

ІІІ

Підгорна Л.В.

2

Вакуленко Лев Максимович

9-А

Біологія

ІІІ

Котляров І.Ю.

3

Машарова Дар'я Юріївна

10-А

Біологія

ІІІ

Котляров І.Ю.

4

Бологов Володимир Сергійович

9-Б

Укр.мова та літ-ра

ІІІ

Княгницька В.П.

5

Кусакін Станіслав Сергійович

10-Б

Географія

І

Білан І.О.

6

Макарченко Катерина Вікторівна

8-А

Географія

ІІ

Білан І.О.

7

Бологов Володимир Сергійович

9-Б

Географія

ІІ

Білан І.О.

8

Тубольцев Володимир Віталійович

9-А

Географія

ІІ

Білан І.О.

9

Горбонос  Андрій Андрійович

11-А

Історія

І

Яворська О.В.

10

Якименко Артем Олександрович

10-Б

Історія

ІІ

Яворська О.В.

11

Іваненко Віталій Вадимович

11-А

Історія

ІІІ

Яворська О.В.

12

Коваленко Єгор Ігорович

9-А

Фізика

ІІІ

Чернай Л.І.

13

Гордієнко Микола Андрійович

10-Б

Фізика

ІІІ

Чернай Л.І.

14

Тубольцев Володимир Віталійович

9-А

Математика

І

Метла О.І.

15

Олійник Андрій Віталійович

9-А

Математика

І

Метла О.І.

16

Цісар Данііл Михайлович

11-А

Математика

І

Токар Т.З.

17

Павлова Владислава Дмитрівна

9-А

Математика

ІІ

Метла О.І.

18

Терловий  Даниїл Володимирович

10-Б

Математика

ІІ

Токар Т.З.

19

Бугайчук Ірина Сергіївна

11-А

Математика

ІІ

Токар Т.З.

20

Свиридов Арсеній Вікторович

8-А

Математика

ІІІ

Токар Т.З.

21

Бологов Володимир Сергійович

9-Б

Математика

ІІІ

Метла О.І.

22

Папуша Руслан Олександрович

11-А

Математика

ІІІ

Токар Т.З.

23

Машарова Дар'я Юріївна

10-А

Англійська мова

ІІ

Яковлєва О.М.

24

Приходько Давид Дмитрович

9-Б

Англійська мова

ІІІ

Яковлєва О.М.

25

Русакевич Софія Русланівна

11-А

Англійська мова

ІІІ

Яковлєва О.М.

26

Машарова Дар'я Юріївна

10-А

Конкурс ім. П. Яцика

І

Княгницька В.П.

 

     Щодо результатів тестування (ЗНО) серед наших випус­кників, то в цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання в ліцеї. Середній бал ЗНО ліцеїстів  зі всіх предметів   склав 169,4 (в минулому році 162,4) бали. Цей показник у нас покращився. Найвищі бали - по 199 в цьому році  одержали наша медалістка Ірина Бугайчук і Андрій Драгунов з хімії, вони ж отримали і найвищі бали з математики 198 і 195 відповідно. За відомостями Українського Центра  Оцінювання Якості Освіти середній бал ДПА випускників по всім предметам вище 9 балів, а з історії – 10.

 

 

Таблиця 8

Середній бал ліцеїстів на ЗНО

 

 

 

          Рік здачі ЗНО

 

Як показник якості впровадження новацій в навчально-виховний і методичні процеси є діаграма моніторингу середнього балу ЗНО  наших випускників.  Він в цьому році на 7 пунктів збільшився.

 

          Але оцінювати роботу вчителів відносно за цими ре­зультатами недоцільно, адже на результати тестування впливають різноманітні чинники: різна склад­ність тестів, невелика кількість учасників із деяких предметів. Незалежно від викладача, який випускає клас, середній бал з предметів в ліцеї істотно не змінюється, тримається біля позначки 165.

 

 1. Виховна та позакласна робота

 

       Педагоги ліцею усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від пра­вильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само­вихованню й самореалізації, свідоме осмислення загальнолюдських цінностей, розуміння традицій свого народу.

          У цьому році  COVID-19 вніс свої корективи у виховний процес. І якщо 9-ті класи раділи відміні ДПА в кінці року, то випускники переживали за ЗНО, яке весь час переносилося та за випускний, який відбувся тільки в серпні та в скороченому вигляді. А свято Останнього дзвоника довелося проводити дистанційно.

    Заходи, які були проведені в 2019-2020 навчальному році представлені в таблиці8:

 

 

 

 

Таблиця 8

Виховні та позакласні заходи

 

№ п/п

Назва заходу

Дата проведення

 

В Е Р Е С Е Н Ь

 

1.

Проведення свята «День знань», екскурсія на теплоході по Дніпру

 

02.09

 

2.

До Всеукраїнського Олімпійського уроку:

 1. Вікторина «Олімпійський рух триває»
 2. Круглий стіл «Юність за спорт»
 3. Всеукраїнський Олімпійський урок

Участь у міському фітнес-марафоні

09-13.09

3.

Участь у флешмобі до Дня міста

14.09

4.

До Дня миру:

 1. Оформлення стіннівки «Разом заради миру: повага, безпека та гідність для всіх»
 2. Майстер-клас для учнів 9-х класів з виготовлення Птаху миру.

20.09

5.

Екскурсія 10-х класів до «Сакури»

21.09

6.

Участь у фестивалі «Шалений світ професій» в УДХТУ

28.09

7.

До Всеукраїнського тижня протидії булінгу:

 • Прийми себе таким як є.
 • Як почати діалог під час булінгу  в школі.
 • Перегляд й обговорення відеоролику з матеріалами зустрічей Ніка Вуйчича.

23 - 27.09

 

Ж О В Т Е Н Ь

 

8.

Участь у міському турнірі з футболу

07.10

9.

До Дня захисника в Україні:

 1. Урок з історії України  «14 жовтня 1942 року – день постання та святковий день УПА»
 2. Спортивні змагання «Естафета мужності»
 3. Урок Мужності - зустріч з ветеранами  ООС Гладких О.М. та Зарецьким М..

09 - 12.10

10.

Дружня зустріч учнів 11 класу в кафе- караоке «Мафія»

11.10

11.

Участь представників учнівського самоврядування ліцею в Молодіжній Раді Дніпра

17.10

12.

Флешмоб «Молодь проти гендерного насилля»

21.10

13.

Свято «День ліцеїста»

25.10

 

Л И С Т О П А Д

 

14.

Профорієнтація ліцеїстів: екскурсія до фабрики «АВК».

07.11

15.

Участь представників учнівського самоврядування ліцею в форумі «Молодь – сьогодення України» у м. Горишні Плавні

06-09.11

16.

До Дня української писемності та мови:

 1. Стіннівка «Без мови немає нації»

2. Ліцейський конкурс на кращий мем «Знову про мову»

09.11

17.

Профорієнтаційний захід «День майбутнього студента»

14.11

18.

Відвідування Дніпровської обласної філармонії ім. Леоніда Когана

19.11

19.

Урок-спомин До Дня Революції гідності

21.11

20.

Перегляд вистави театру ім.Т.Шевченка

25.11

21.

До Дня пам’яті жертв Голодомору - перегляд й обговорення української художньої кінострічки «Голод-33»

26.11

 

Г Р У Д Е Н Ь

 

22.

До Міжнародного дня людей з інвалідністю :

 1. Виховна година « Не забувайте бути Людиною».
 2. Стенд «Мистецтво жити разом»

03.12

23.

До Всеукраїнського тижня права:

 1. Виховна година «Конвенція ООН про права людини»
 2. Тематичний стенд «Протидія торгівлі людьми»
 3. Зустріч з поліцейським: «Домашнє насильство. Протидія жорстокому поводженню з дітьми».

03-04.12

24.

До Дня Збройних сил України:

 1. Стенд «На варті Вітчизни»
 2. Спортивні змагання «Будемо гідні слави героїв»

06.12

25.

Вітання ліцеїстів і вчителів  подарунками від святого Миколая

19.12

26.

Відвідування ковзанки «Караван»

20.12

27.

Вечор-дискотека «Зимовий бал»

22.12

 

С І Ч Е Н Ь

 

28.

Вибори Президента Ліцею

17.01

29.

До Дня Соборності та Свободи України :

 1. Єдиний урок  «Час історичного вибору»
 2. Урок-презентація «Соборність України – непростий шлях до мрії».
 3. Стенд «І обнялися береги одного вічного народу».

 

22.01.

30.

До Дня пам»яті Героїв Крут:

 1. Стенд «Пам’яті тридцяти героїв Крут».
 2. Виховна година : «...Юних душ нескорений політ» з хвилиною мовчання та запалюванням свічок

24.01

 

Л Ю Т И Й

 

31.

День безпечного Інтернету - Інтерактивний урок-гра:

«З чого починається Безпечний Інтернет.” .

09.02

32.

Урок-реквієм  щодо вшанування учасників Революції Гідності

20.02

 

Б Е Р Е З Е Н Ь

 

33.

Святкова вітальня для вчителів зі святом  8 Березня, підготовлена учнівським самоврядуванням ліцею

06.03

34.

Тематична прогулянка учнів – старшокласників парком Т.Шевченка. Покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку.

06.03

35.

До Дня народження Т.Г.Шевченка:

 1. Стенд «Слава Шевченка – слава України»
 2. Літературний брейн-ринг «Ми любимо твори Шевченка»

06.03

36.

Онлайн-Свято Останнього дзвоника

31.05

 

       З таблиці можна побачити, що виховна робота проводилась за багатьма напрямами, а саме: екологічному, морально-етичному; превентивному; художньо-естетичному; громадянсько-патріотичному; трудовому; економічному, фізичному напряму виховання і пропаганда здорового спо­собу життя. В цьому році команда ліцеїстів прийняла участь у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). Це перший досвід ліцеїстів і він виявився достатньо успішним. Найкраще команда виступила в номінації «Стройова підготовка» та в історичному конкурсі.

      Аналіз відвіданих виховних заходів засвідчив, що виховна робота в закладі проводиться на належному рівні, використовуються сучасні педагогічні технології, методи та форми виховання. Підвищення професійного рівня класних керівників здійснювалося через різні форми методичної роботи, у тому числі в рамках роботи методичного об’єднання класних керівників. Було проведено 5 засідань, на яких розглядалися питання виховної роботи, заслуховувалися доповіді класних керівників, які ділилися своїм досвідом та педагогічними наробками, розв’язувалися поточні питання. Як засвідчила практика, ідея єдності навчання й виховання дала позитивний результат. Саме тому обов’язковою вимогою до всіх традиційних загальноліцейних заходів, які проводилися в закладі, що реалізовувались, було поєднання навчального компоненту з  виховним.

            Пріоритетними напрямками виховної роботи в ліцеї на наступний навчальний рік залишиться національно-патріотичне та еколого-натуралістичне виховання.

 

 1. Соціально-психологічна робота

 

      З 2017 і 2018 р. в штаті ліцею з’явилися посади соціального педагога та психолога відповідно  по 0,5 ставки. Це Орлова Ганна Геннадіївна.

       Основними напрямами роботи соціального педагога -  виявлення та облік  дітей пільгових категорій захист прав і свобод ліцеїстів, забезпечення соціальної підтримки ліцеїстів, та на створення умов для комфортного освітнього середовища. У вересні 2019 р. були складені соціальні паспорти класних колективів та створений соціальний паспорт навчального закладу. Протягом навчального року дії соціально психологічної служби ліцею були спрямовані на формування та розвиток учнів  на  успішну соціалізацію індивідуальних та творчих здібностей ліцеїстів. Серед основних форм роботи можна виділити роз’яснювальні бесіди, тематичні заходи, зустрічі з батьками, співпраця з адміністрацією закладу, постійна взаємодія з класними колективами.    

        Соціальний педагог систематично працював з учнями за такими напрямками:

-  профілактика девіантної та ризикованої поведінки серед підлітків;

- профілактика паління, наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ-СНІДу, бродяжництва, безпритульності;

-  насилля серед дітей та до дітей, безпека дітей в Інтернеті;

- відносини з представниками протилежної статі;

- відносини з батьками;

       Соціальним педагогом ліцею протягом  2018-2019 року була проведена робота з учнями, працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу та соціальними  організаціями за різними напрямами.

        Основна мета  діяльності психологічної служби – попередження впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості, що формують сприятливі для позитивні зміни у знаннях, та ставленні дітей до здорового способу життя.

        Завдання практичного психолога було спрямоване на:

- Дослідження труднощів адаптації учнів до ліцею, надання рекомендацій вчителям та батькам з питань корекції виявлених недоліків;

- Допомога підліткам у кризових ситуаціях.

- Превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я.

- Вивчення інтересів та здібностей учнів.

- Вивчення професійних нахилів старшокласників.

- Діагностика характеру психологічного комфорту в класі;

- Психологічна підготовка учнів 9 класів перед складанням ДПА;

- Психологічна підготовка учнів 11 класів до складання ЗНО;

       Психологічна робота у ліцеї спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, та формування психологічної готовності дитини до життєвого самовизначення, що включає самовизначення особистісне, соціальне та професійне.

 

 1. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників

 

        Медичне обслуговування учнів і працівників ліцею в минулому році зазнало приємних змін. Так з 01.09.2019 року до штатного розпису ліцею було введено посаду сестри медичної, що дозволило надавати ліцеїстам медичну допомогу під час навчання. І різко «погіршився» стан здоров’я ліцеїстів – всім стало конче необхідно поміряти тиск, температуру, випити вітамінку або просто розповісти Олені Миколаївні як важко вони навчаються. Навіть не уявляю, як ми раніше обходилися без медсестри?

         Це ситуаційна допомога, а планове щорічне обстеження треба проходити  на базі поліклініки за направленням сімейного лікаря. Відповідно до ре­зультатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи,  в ліцеї формуються спеціальні медичні групи, а також уточняються списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по ліцею.

     Працівники ліцею також  проходять навесні щорічний медичний огляд. Огляди проводяться за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються в ліцеї.

     Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в ліцеї. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними до­кументами. Гарячим харчуванням охоплені всі бажаючі учні ліцею. Згідно з графі­ком воно відбувається на другій перерві з 11-00.  Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

       Цікавими оздоровчими заходами в ліцеї  є про­ведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спар­такіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю.  У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи, спрямовані на збереження життя і здоров'я дітей», де запланована робота оздоровчого характеру з класом.

        Ліцеїстів в цьому році через пандемію за безкоштовними  програми обласного еколого-натуралістичного центру та Малої Академії Наук, на жаль, оздоровити не змогли.

         Завдяки  міській  програмі Бориса Філатова «Гордість Дніпра» один учитель відпочив в таборі  «Терешкова», що в Придніпровську, а троє  на Азовському морі в Приморську Запорізької області.

     

 

 1. Стан охорони праці та безпеки життєдіяль­ності

 

      Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму ді­тей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріо­ритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух»,  «Про пожежну безпеку», Державних санітарних пра­вил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчальне-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по ліцею призначаєть­ся відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, сплановані відповідні заходи. Адміністрація ліцею обов’язково  один раз на три роки проходить виїзні навчання та перевірку знань з питань охорони праці. В 2019-2020 н.р. таку перевірку пройшла Герасимова К.М.

        На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

       В ліцеї є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у ліцеї є кілька стендів на теми безпечної поведінки. Питання охорони пралі та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при дирек­торі.

      Травматизму ді­тей під час освітнього процесу за звітний період не було, що є показником ефективної профілактичної роботи співробітників. В ліцеї  розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, велася відповідна робота з учителями.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність

9.1. Розвиток матеріально-технічної бази

Для комплексного підходу для розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею необхідно зробити аналіз того, що є і чого не вистачає, визначити проблемні моменти, ранжирувати їх за першочерговістю та окреслити шляхи та способи розв’язання проблеми. З устаткування в ліцеї є: 107 вікон, 40 дверей, 374 лампи. По приміщенням: 9 навчальних кабінетів; 2 спеціалізованих кабінети: інформатики та хімії; Національно-патріотичний штаб-учительська; бібліотека-книгосховище; кабінет директора та приймальна, кабінет заступників директора; кабінет головного бухгалтера; кабінет медичний; 5 санвузлів; зала актова  (не відремонтована); підсобні приміщення на 1 поверсі (потребують ремонту).

        Для поліпшення матеріально-технічного стану ліцею складено  Перспективний план дій щодо зміцнення матеріально-технічної бази ліцею (ДОДАТОК 2), визначаються можливі джерела фінансування. Проблеми фінансового забезпечення, нормального функціонування і фінансово-економічного розвитку завжди були надзвичайно гострими для освіти. Адміністрація ліцею приділяє велику увагу зміцненню матеріально-технічної бази, але при обмеженому фінансування неможливо вирішити всі проблеми. Саме тому в умовах сьогодення актуалізується питання залучення додаткових коштів і виявлення джерел їх поповнення. За рішенням загальноліцейської батьківської Ради, схваленому на конференції батьків  на  рахунок закладу поступають кошти від батьків у розмірі 500 гривень на місяць – це благодійна допомога ліцею, що не суперечить статті 78 нового Закону України «Про освіту». Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації одним з основних напрямів благодійної діяльності є: сприяння розвитку науки та освіти, надання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням. Також на загальній конференції 6 вересня 2019 року був схвалений і погоджений Меморандум про співпрацю між педколективом, батьками та ліцеїстами.

Проблеми: не всі приміщення ліцею відповідають сучасним вимогам, не достатньо обладнаний хімічний кабінет, ліцей не підключений до міської  електромережі як самостійний користувач, зала площею 200 кв. м знаходиться в ремонті, потребують ремонту  деякі приміщення, 39 дверей та 180 ламп потребують заміни, відсутня автоматична пожежна сигналізація, потребують осучаснення 20 комп’ютерів в кабінеті інформатики.

Шляхи розв'язку: за бюджетні, депутатські кошти, благодійні внески та інші джерела фінансування, які не суперечать чинному законодавству поступово вирішувати ці питання.

 

9.2.  Джерела фінансування

Таблиця 9

Розглянемо джерела фінансування ХЕЛ

 

Джерела фінансування ліцею:

                                                                      ↓ 

Бюджетне

Спонсорське (Благодійна допомога, БД)

Платні послуги

 

 • Захищені статті видатків                              Ÿ  На потреби ліцею 
 • На послуги та предмети                               Ÿ  На допомогу вчителям, учням
 • На ремонт                                                      Ÿ  Казначею на термінові видатки   

 

 

9.2.1. Бюджетне фінансування

 

    Захищені статті видатків 

      Виплата заробітної платні згідно до затвердженої тарифікації в 2019-2020 році відбувалася в повному об’ємі, розрахунки за комунальні послуги - згідно до виставлених рахунків, харчування дітей пільгової категорії за актом наданих послуг,  Кошти повністю освоєні. Крім цього, були виділені гроші на медичне страхування педагогів, обслуговування комп’ютерних програм (частково), придбання бутильованої питної води, оплата за послуги Інтернету, придбання миючих та дезінфікуючих засобів.

       Нововведенням в цьому році стало виділення міським головою Б.А. Філатовим додаткових коштів з розрахунку 250 грн на учня. Нам планувалось виділити 45.000 грн. 22500 грн ліцею вже виділили, що дозволило нам купити класні журнали, 2 географічні карти, спортивні мати, професійні волейбольні м’ячі, сітку, щоб закрити вікна в спортзалі. На 22.500, які ще повинні надійти плануємо купити дошку та меблі у відремонтований кабінет №217. Це дуже допомогло ліцею.

       На жаль, на ремонт приміщень в цьому році кошти не виділялися.

 

Платні послуги

          Це надходження від батьків за навчання дітей на підготовчих курсах ліцею.

Надійшло: в 2019 – 2020 н. р. -  91.500 грн., залишок попередній 3.810 грн.

Витрачено:   35.562 грн.

Залишилося:  59.748 грн.

     Основні витрати: згідно до кошторису курсів: оплата праці співробітників, задіяних на курсах, оплата комунальних послуг, придбання канцтоварів.

 

9.2.2.  Благодійна допомога (БД)

 

Цей вид допомоги найбільш мобільний.

Структура  розподілу Благодійної Допомоги (Таблиця 10)

 

 

Благодійна допомога

Фонд «Майбутнє освіти»

Рахунок в казначействі «За дорученнями»

На потреби ліцею

Використовуються на доплату співробітникам, відрядження співробітників на освітянські виставки в інші міста, на оплату підписки на фахові журнали тощо.

Використовується на потреби, які не покриває бюджетне фінансування, контролюється казначейством, закупівлі відбуваються за тендерною процедурою.

Використовуються  фінансовим комітетом через казначея ліцею на усунення дрібних аварій, термінових ремонтів, нагородження дітей, миючі засоби,  придбання канцелярських товарів та оргтехніки, меблів тощо. 

        А тепер більш докладно по статтям витрат різних джерел фінансування..

 

 

Фонд «Майбутнє освіти»

 

Надійшло: в 2019 – 2020 н. р. -  341.500 грн.,

Витрачено:   337.600 грн.

Залишилося:    3.900 грн.

     Основні витрати: матеріальна допомога співробітникам ліцею, оплата курсів підвищення кваліфікації в Університеті Менеджменту Освіти Ситник Т.В., оплата періодичних видань,  закупівля стройматеріалів для ремонту актової зали, оплата навчання на курсах Цивільного захисту 3 співробітників ліцею.

 

Рахунок «За дорученнями» в казначействі

 

Надійшло: в 2019 – 2020 н. р. -  117.797 грн., залишок попередній  328.505 грн.

Витрачено:   286.829 грн.

Залишилося:    159.473 грн.

Основні витрати: канцтовари, тривожна кнопка, страхування пожежної дружини, обслуговування  спеціальних бухгалтерських програм, 21 сучасний комп’ютер, учнівські парти та стільці.

Також на цей рахунок оформлюються підручники, надані державою та товарно-матеріальні цінності, отримані в натуральному вигляді. В цьому році це 30 моніторів, 2 ноутбуки, 6 комп’ютерів, 1 піаніно, подарованих ліцею завдяки клопотанням батьків  учнів 10-А класу. Велика подяка всім вам, небайдужим батькам.

 

Кошти Фінансового комітету ліцею

 

     Надійшло в 2019-2020 н.р. -  272.820 грн., в тому числі 21.620 від 10-х класів за поїздку до Одеси, яка не відбулася через пандемію.

Витрачено 272.820 грн.

Залишилося 0 грн.

Основні витрати:

 • Імідж ліцею–часткова оплата дороги на наукові конкурси в Київ; реклама в маршрутних таксі, витрати  на свята, тощо;
 • Призи: Преміювання учнів за конкурси та навчання, за участь в спортивних змаганнях тощо;       
 • Господарські потреби: миючи, інвентар, прибирання в спортзалі, промивка колодязів,  заміна замків тощо;
 • НВП: виготовлення стендів та плакатів,  журнали  з ТБ, канцтовари, оплата послуг зв’язку, за протипожежні заходи, обслуговування оргтехніки, закупка спортінвентарю, доставка придбаного обладнання, питна вода, ліків для медкабінету, хімреактивів; проїзд на заходи, тощо;                          
 • Ремонт: леса для висотних робіт, ремонт підлоги та облаштування її лінолеумом в каб. № 217, 218, тренерській та роздягальні для дівчат; капітальний ремонт стелі та 1 стіни в спортивній залі, розділення цегляною стіною спортзалу та тренерської, стіна з газобетону в роздягальні, заміна труб опалення в спортзалі, вивезення  будівельного сміття  тощо;
 • Інші витрати: відправлення документів  тощо.

 

При вступі до ХЕЛ 35 батьків  надали допомогу ліцею  в розмірі 500 гривень (17.500 грн.).  Їх витратили таким чином: облаштування перегородки з газобетону в роздягальні (2.500),  облаштування тренерської 15 кв. м: стіни, підлога, укладка лінолеуму (5.000), прочистка та реставрація батарей в залі (7.000), реклама в 50 машинах маршрутних таксі (2.010)., ремонт і заправка оргтехніки (1.050)

Щирі слова вдячності всім, хто не байдужий до наших проблем. Особливо батькам та підприємцям, які допомогли в цьому році зробити ремонти, самі прийняли участь в очищенні актової зали від сміття.

На мою думку, із доповіді в якій були розкриті досягнення і підняті проблеми, можна зробити висновки, що ліцей знаходиться у стадії стабільного розвитку та надає якісну освіту старшим школярам  нашого міста.

 

 

 

ДОДАТОК 1

Наукові досягнення учнів у 2019-2020 навчальному році  

            

№ з/п

Назва конкурсу, турніру, секції

На якому рівні проводився

Прізвище та ім'я учня (учениці)

Клас

Місце

Прізвище та ініціали вчителя, який підготував

1

Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина. Духовність»

 

Український державний центр позашкільної освіти, Київ,  жовтень 2019

Бугайчук Ірина

11-А

Диплом ІІ місце секція «Кінець світу»

 

2

Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина. Духовність»

Український державний центр позашкільної освіти, Київ,  жовтень 2019

Бугайчук Ірина

11-А

Диплом І місце секція «Космос у лабораторії»

 

3

Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2019»

НЕНЦ, м. Київ

05- 07 листопада 2019

Дубовик Данііл

 

11-А

Диплом фіналіста, публікація

Гармаш С.М.

4

Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2019»

НЕНЦ, м. Київ

05- 07 листопада 2019

Біленький Еміль

10-А

Диплом ІІІ ступеня, публікація

Родинський О.Г.

5

Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2019»

НЕНЦ, м. Київ

05- 07 листопада 2019

Дворянкіна Світлана

11-А

Диплом ІІІ ступеня, публікація

Лисицька С.М.

6

Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2019»

НЕНЦ, м. Київ

05- 07 листопада 2019

Зимовець Євген

11-А

Диплом ІІІ ступеня, публікація

Сігунов О.О.

7

Всеукраїнський учнівський форум «Молодь- сьогодення України»

ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 Горішньоплавнівської міської ради

Полтавська область

8-9 листопада

 

Нестюріна Марія

10-Б

Сертифікат учасниці

-

8

Всеукраїнський учнівський форум «Молодь- сьогодення України»

ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 Горішньоплавнівської міської ради

Полтавська область

8-9 листопада

Вишневський Максим

10-А

Сертифікат учасника

Вишневська О.В.

9

Регіональна науково-практична конференція студентів та молодих вчених  «Студент. Здоров’я. Спорт»

ДНУ ім. Олеся Гончара, факультет медичних технологій діагностики та реабілітації,

21 листопада 2019

м. Дніпро

Сімонова Софія

11-А

Сертифікат учасника

Хоменко О.М.

 

10

Інтенсив-практикум з біохімії «Сучасні методи дослідження білків у біологічному матеріалі»

ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра біохімії та фізіології біолого-екологічного факультету,

21 листопада 2019,

м. Дніпро

Кісельова Ярослава

10-А

Сертифікат учасника

-

11

VIІ Всеукраїнська  науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених  «Молодь: наука та інновації»

 

НТУ «Дніпровська політехніка»,

м. Дніпро

03 грудня  2019р

 

Тубольцев  Володимир

9-А

Сертифікат учасника та диплом  за активну участь та високий рівень доповіді

Бучавий Ю.В.

12

VIІ Всеукраїнська  науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених  «Молодь: наука та інновації»

 

НТУ «Дніпровська політехніка»,

м. Дніпро

03 грудня  2019р

Дронов Андрій

ч

9-А

Сертифікат учасника та диплом  за активну участь та високий рівень доповіді

Павліченко А.В.

13

VIІ Всеукраїнська  науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених  «Молодь: наука та інновації»

 

НТУ «Дніпровська політехніка»,

м. Дніпро

03 грудня  2019р

Бондзюк Дмитро

9-А

Сертифікат учасника та диплом  за активну участь та високий рівень доповіді

Павліченко А.В.

14

Інтенсив-практикум з цитології «Дослідження особливостей будови еритроцитів у представників різних типів, класів та видів тварин»

ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра

Загальної біології та водних біоресурсів біолого-екологічного факультету, 12 грудня 2019,

м. Дніпро

Цаплюк Тетяна

9-А

Сертифікат учасника

-

15

Інтенсив-практикум з цитології «Дослідження особливостей будови еритроцитів у представників різних типів, класів та видів тварин»

ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра

Загальної біології та водних біоресурсів біолого-екологічного факультету, 12 грудня 2019,

м. Дніпро

Кісельова Ярослава

10-А

Сертифікат учасника

-

16

Інтенсив-практикум з цитології «Дослідження особливостей будови еритроцитів у представників різних типів, класів та видів тварин»

ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра

Загальної біології та водних біоресурсів біолого-екологічного факультету, 12 грудня 2019,

м. Дніпро

Дудка Юрій

9-А

Сертифікат учасника

Кузнєцова О.В.

17

Всеукраїнський науково-технічний конкурс «Еко-Україна 2020»

НЕНЦ, м. Київ

04-07 лютого 2020року

 

Сімонова Софія

11-А

Диплом за ІV

призове місце,

сертифікат учасника

Хоменко О.М.

 

18

Всеукраїнський науково-технічний конкурс «Еко-Україна 2020»

НЕНЦ, м. Київ

04-07 лютого 2020року

 

Шаповал Ігор

10-Б

 

Диплом за ІV

призове місце

Сертифікат, що дає можливість представляти Україну  в США на Міжнародному конкурсі Genius Olympiad 2020, сертифікат учасника

Коваленко В.Л.

19

Всеукраїнський науково-технічний конкурс «Еко-Україна 2020»

НЕНЦ, м. Київ

04-07 лютого 2020року

 

Віктосенко Юлія

9-Б

Диплом І ступеня,

Сертифікат, що дає можливість представляти Україну  в США на Міжнародному науково-технічному конкурсі ISEF 2020,

сертифікат учасника

Коваленко В.Л.

20

Всеукраїнський науково-технічний конкурс «Еко-Україна 2020»

НЕНЦ, м. Київ

04-07 лютого 2020року

 

Тарапацька Анна

10-А

Диплом за ІІ

призове місце

Сертифікат, що дає можливість представляти Україну  в США на Міжнародному конкурсі Genius Olympiad 2020, сертифікат учасника

Коваленко В.Л.

21

Всеукраїнський науково-технічний конкурс «Еко-Україна 2020»

НЕНЦ, м. Київ

04-07 лютого 2020року

 

Лавриненко Софія

10-А

Диплом за ІІ

призове місце

Сертифікат, що дає можливість представляти Україну  в США на Міжнародному конкурсі Genius Olympiad 2020, сертифікат учасника

Коваленко В.Л.

22

Всеукраїнський науково-технічний конкурс «Еко-Україна 2020»

НЕНЦ, м. Київ

04-07 лютого 2020року

 

Зимовець Євген

11-А

Диплом за ІV

призове місце,

сертифікат учасника

 Сігунов О.О.

23

Всеукраїнський науково-технічний конкурс «Еко-Україна 2020»

НЕНЦ, м. Київ

04-07 лютого 2020року

 

Дворянкіна Світлана

11-А

Диплом за ІV

призове місце,

сертифікат учасника

Лисицька С.М.

24

Всеукраїнський науково-технічний конкурс «Еко-Україна 2020»

НЕНЦ, м. Київ

04-07 лютого 2020року

 

Біленко Ростислав

 

9-Б

Диплом за ІІІ

призове місце,

сертифікат учасника

Коток В.А

25

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

1 лютого 2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Гура Катерина

11-А

Диплом учасника

Білан І.О.

26

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

1 лютого 2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Гудошник Олександр

10-А

Диплом за ІІ місце

Хотюн Л.В.

27

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

08 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Драгунов Андрій

 

11-А

Диплом за ІІ місце

Коваленко-Марченкова

Є.В.

28

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

15 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Машарова Дар’я

10-А

Диплом за ІІІ місце

Герасимова К.М.

29

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

22 лютого   2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Дронов Андрій

10-Б

Диплом учасника

Павличенко А.В.

30

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

 22 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Бондзюк Дмитро

 

9-Б

Диплом учасника

Павличенко А.В.

31

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

  22 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Струс Мирослава

10-Б

Диплом учасника

Гармаш С.М.

32

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

  22 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Черепков Олександр

10-Б

Диплом за ІІІ місце

Гармаш С.М.

33

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

  22 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Сімонова Софія

11-А

 

Диплом за ІІІ місце

Хоменко О.М.

 

34

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

 22 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Зимовець Євген 

11-А

Диплом за ІІІ місце

Сігунов О.О.

35

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

  22 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Папуша Руслан 

11-А

Диплом учасника

Зайчук О.В.

36

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

 22 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Вишневський Максим

10-А

Диплом учасника

Вишневська О.В.

37

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

  22 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Біленький Еміль

 10-А

Диплом за ІІ місце

Родинський О.Г.

38

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (обласний) етап

  22 лютого  2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Кузьміна Олександра 

10-Б

Диплом учасника

Білан М.В.

39

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Біологічні дослідження 2020»

21-23 березня 2020

м. Житомир

Сімонова Софія

11-А

Сертифікат учасника, публікація в збірнику

Хоменко О.М.

 

40

XVIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

 «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку»

9-10 квітня

2020, м. Харків

Сімонова Софія

11-А

Сертифікат учасника

Хоменко О.М.

 

41

Обласний конкурс науково-дослідницьких та творчих робіт для учнівської молоді «На крилах єдності»

Обласний етап

23 травня 2020

Струс Мирослава

10-Б

І місце

Гармаш С.М.

42

Обласний конкурс науково-дослідницьких та творчих робіт для учнівської молоді «На крилах єдності»

Обласний етап

23 травня 2020

Бондзюк Дмитро

 

9-Б

ІІ місце

Павличенко А.В.

43

Обласний конкурс науково-дослідницьких та творчих робіт для учнівської молоді «На крилах єдності»

Обласний етап

23 травня 2020

Черепков Олександр 

10-Б

ІІ місце

Гармаш С.М.

44

Обласний конкурс науково-дослідницьких та творчих робіт для учнівської молоді «На крилах єдності»

Обласний етап

23 травня 2020

Тубольцев Володимир

9-А

ІІІ місце

Бучавий Ю.В.

45

І етап І Всеукраїнського національного відбору Міжнародної молодіжної наукової олімпіади IJSO

25 травня 2020

КПНЗ «МАНУМ» ДОР

Коваленко Єгор І

9-А

Почесна грамота

-

46

Міжнародна учнівська науково-практична конференція «Україна очима молодих»

26-27 травня 2020

м. Львів

Бондзюк Дмитро

9-Б

Сертифікат учасника

Павличенко А.В.

 

47

Міжнародна учнівська науково-практична конференція «Україна очима молодих»

26-27 травня 2020

м. Львів

Струс Мирослава

10-Б

Сертифікат учасника

Гармаш С.М.

48

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Папуша Руслан

11-А

Диплом І місце

Зайчук О.В.

49

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Зимовець Євген

11-А

Диплом ІІ місце

Сігунов О.О.

50

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Онофрієнко Артем

9-А

Диплом ІІ місце

Гармаш С.М.

51

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Дворянкіна Світлана

11-А

Диплом ІІІ місце

Лисицька С.М.

52

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Струс Мирослава

10-Б

Диплом І місце

Гармаш С.М.

53

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Черепков Олександр

10-Б 

Диплом ІІ місце

Гармаш С.М.

54

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Федько Микола

11-А 

Диплом ІІІ місце

Гармаш С.М.

55

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Авраменко Єва

11-А

Диплом ІІІ місце

Гармаш С.М.

56

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Плющакова Аліна

10-Б

Диплом ІІІ місце

Гармаш С.М.

57

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Кошляк Арсеній

10-Б

Диплом ІІІ місце

Гармаш С.М.

58

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Дубовик Данііл

11-А

Диплом ІІІ місце

Гармаш С.М.

59

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Дронов Андрій

10-Б 

Диплом ІІ місце

Павличенко А.В.

60

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Мулін Владислав

11-А

Диплом ІІІ місце

Павличенко А.В.

61

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Біленький Еміль

10-А

Диплом І місце

Родинський О.Г.

62

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Сімонова Софія

11-А

Диплом І місце

Хоменко О.М.

 

63

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Вишневський Максим 

10-А

Диплом ІІІ місце

Вишневська О.В.

64

Обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді

Обласний

28.05.2020

КЗО «ОЕНЦДУМ»

Кузьміна Олександра

10-Б 

Диплом ІІ місце

Гармаш С.М.

65

Обласний екологічний захід Ecolife-2020 в рамках проекту

“OSVITORIUM OPEN GREEN INITIATIVE 2020»

5 червня 2020

КП «МЦМППНО» «Освіторіум» ДОР

Дронов Андрій

 

10-Б

Грамота

Павличенко А.В.

66

Обласний екологічний захід Ecolife-2020 в рамках проекту

“OSVITORIUM OPEN GREEN INITIATIVE 2020»

5 червня 2020

КП «МЦМППНО» «Освіторіум» ДОР

Бондзюк Дмитро

9-Б

Грамота

Павличенко А.В.

67

Обласний екологічний захід Ecolife-2020 в рамках проекту

“OSVITORIUM OPEN GREEN INITIATIVE 2020»

5 червня 2020

КП «МЦМППНО» «Освіторіум» ДОР

Струс Мирослава

10-Б

Грамота

Гармаш С.М.

68

Обласний екологічний захід Ecolife-2020 в рамках проекту

“OSVITORIUM OPEN GREEN INITIATIVE 2020»

5 червня 2020

КП «МЦМППНО» «Освіторіум» ДОР

Черепков Олександр 

10-Б

Грамота

Гармаш С.М.

69

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»

Міжнародний

1-3 червня

м. Стокгольм ,  Швеція

Сімонова Софія

11-А

Сертифікат

Хоменко О.М.

 

70

Обласний екологічний захід Ecolife-2020 в рамках проекту

“OSVITORIUM OPEN GREEN INITIATIVE 2020»

5 червня 2020

КП «МЦМППНО» «Освіторіум» ДОР

Тубольцев Володимир

9-А 

Грамота

Бучавий Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

Перспективний план зміцнення матеріально-технічної бази ліцею

Вид робіт

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ремонт

Ремонт підлоги коридору 2 поверху прибудо-ви;

каб.217 і 218 (хімія); каб.315, 316

Перепід-ключення електро-мережі;

Каб.311,319;

Коридор 2 пов.. прибудо-ви (стіни, стеля);

Водо-відлив

Коридор 1 поверху прибудо-ви;

Актова зала (проект);

Сходові марші прибудо-ви 1-3 поверх;

Каб.320, 333

Актова зала (кап.);

Роздя-гальня;

Учитель-ські 213, 312; Каб.212, 216

Коридор 3 поверху,

Фойє, Каб.315,314;

 Вхід №2 

Перехід 3 поверху;

Бібліо-течне сховище;

Каб.214

Вхід №3;

Ґанок

Вент-камера 3 поверху; Каб. 310, 313, 339

Заміна

Вікна – 3 

Лампи -40

Двері- 4

Вікна – 3

Лампи -60

Двері- 4

Вікна – 4

Лампи -60

Двері- 4

Вікна – 11

Лампи -60

Двері- 4

Вікна – 6

Лампи -60

Двері- 4

Вікна – 6

Лампи -10

Двері- 4

Вікна – 4

Лампи -10

Двері- 4

Придбання

Шафа- 2

Столи-20

Стільці-45

Стенд-1

Шафа- 2

Меблі для хімкабі-нету;

Стенд – 1

Комп’ю-тери – 21.

Шафа-2

Інтер-активний комплекс

Меблі для медкабі-нету

Столи-10

Стільці-20

Стенд-1

Шафа- 2

Столи-10

Стільці-20

Стенд-1

Шафа- 2

Інтер-активний комплекс

Столи-2

Стільці-4

Стенд-1

Шафа- 2

Столи-2

Стільці-4

Стенд-1

Шафа- 2

Інтер-активний комплекс

Столи-2

Стільці-4

Стенд-1