Правила прийому

ПРАВИЛА конкурсного вступу учнів до комунального навчального закладу «Хіміко - екологічний ліцей» Дніпропетровської міської ради:
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до статуту та цих правил вступ учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі.
1.2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. Організація конкурсу
2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного вступу проводяться лише після закінчення навчального року (червень - липень). За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний вступ (серпень), який має бути організований таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додатковий конкурсний вступ може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявністю вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 28 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою ліцею. Головою приймальної комісії є директор ліцею.
2.6. Умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, тому з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії. Її склад затверджується наказом директора навчального закладу.
2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора ліцею, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну освіту, якщо учень вступає до 10 класу.
2.8. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.
2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо
3. Проведення конкурсу
 
3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 8, 9 класів ліцею проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу в письмовій формі з української мови (диктант), хімії та математики (алгебра, геометрія).
3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного прийому. Адміністрація ліцею самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного вступу таких учнів.
3.3. Варіанти письмових завдань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів ліцею та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.
3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.
3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та абітурієнтів.
3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.
3.8. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.
3.9. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.10. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішують у приміщенні ліцею для загального ознайомлення.
3.11. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів - захистів науково - дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.12. З категоріями учнів, зазначеними в пункті З.П., допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
3.13. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
3.14. Учні, які не з'явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
4. Порядок зарахування
4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорт), особова справа, медична картка встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається ліцеєм за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.6. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до ліцею абітурієнт повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше 5 днів після закінчення конкурсу в ліцеї.
5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотриманням правил конкурсного вступу.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу покладається на управління освіти та науки міської ради.
5.3. При порушенні ліцеєм Правил конкурсного приймання, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.